четверг, 21 мая 2015 г.

БО електронного навчального курсу

Шокалюк С.В., Мінтій І.С. Бібліографічний опис електронного навчального курсу як електронного навчального ресурсу віддаленого доступу :
<...>
Серед електронних ресурсів (ЕР) виокремлюють локальні (розміщені на певному фізичному носієві) та віддаленого доступу. Складність оформлення посилань на ресурси віддаленого доступу полягає не лише в широкому спектрі видів таких документів, відсутністю уніфікації до їхнього оформлення, а й недостатністю прикладів їх бібліографічного опису. Так, у чинному в Україні національному ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» [2] міститься один зразок опису ЕР віддаленого доступу (аналітичний опис). Останнім часом спостерігається посилення уваги до питань даного напряму – на сайтах бібліотек багатьох ВНЗ розміщені методичні рекомендації щодо бібліографічного опису ЕР [1], [4] (зокрема, на сайті Науково-технічної бібліотеки Приазовського державного технічного університету розміщені зразки бібліографічного опису сайту та документів з сайту [3]).

Тому метою даної роботи є аналіз вимог для бібліографічного опису ЕНК та складання відповідної схеми.

Схема бібліографічного опису для ЕР віддаленого доступу (обов’язкові елементи) (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 [2]):

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що належать до назви / перші відомості про авторство чи відповідальність. — Відомості про повторність видання. — Вид ресурсу. — Місце видання : Назва (ім'я) видавця, рік видання. — (Основна назва серії чи підсерії ; №, т.). — Режим доступу. — Інформація про джерело основної назви.

Схема опису ЕНК:

Основна назва [Електронний ресурс] : електронний навчальний курс / перші відомості про авторство чи відповідальність. – Режим доступу.

Приклад:

Шокалюк С.В. Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні [Електронний ресурс] : електронний навчальний курс / С.В. Шокалюк, І.С. Мінтій ; система управління електронними курсами КПІ ДВНЗ «КНУ». – Режим доступу: moodle.krpd.edu.ua, відкритий гостьовий доступ.Список використаних джерел

  1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] / Гулій І.В. – Режим доступу : http://www.bgc.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=479:2013-02-26-13-37-29&catid=62:2013-02-25-16-53-25&Itemid=295
  2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : чинний з 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
  3. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій, кваліфікаційній, магістерській роботах, дисертаційному дослідженні [Електронний ресурс] / О. А. Дікунова. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ» КПІ, 2015. 10 с. – Режим доступу : http://kdpu-library.ucoz.ru/index/oformlennja_bibliografichnogo_spisku/0-23

Комментариев нет: