четвер, 28 листопада 2019 р.

Колеги публікують

Повний перелік публікацій статей співробітників бібліотек ЗВО у фахових періодичних виданнях, збірниках тощо традиційно виставляє на сайті наукова бібліотека ім. М. Максимовича. Відібрала лише публікації у електронному форматі.

Назаровець M. А. Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової комунікації / М. Назаровець // Вісник Харків. держ. акад. культури. – 2018. – (53). – С. 96-108. https://doi.org/10.31516/2410-5333.053.09.

Brui O. Implementation of strategic management based on the balanced scorecard in a university library / O. Brui // Library Management. – 2018. – Vol. 39, Iss. 8/9. – Pp. 530–540. – https://doi.org/10.1108/LM-09-2017-0086

Brui O., Bankovska I. Prospects for Shared Cataloguing and Joint Representation of Library Resources in Ukraine // “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinta internationala (2018 ; Balti). Conferinta internationala “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate” Materialele conferintei = International Conference “MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability” : Conference Proceedings, 27-28 septembrie, 2018, Chisinau, Republica Moldova / coord.-resp. de ed.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconita ; sci comm.: Meile Kretaviciene [et al.] ; organizing comm.: Liubovi Karnaeva (presedinte) [et al.] ; col. red.: Lina Mihaluta [et al.]. – Balti : S. n., 2018 (Tipografia Indigou Color). – 260 p. : fig., tab. – Pp. 84-91. http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4049

Kulyk Y. THE DEVELOPMENT OF NETWORK AND MEDIA CULTURE IN YOUTH LIBRARY FACILITIES // Ukrainian Journal on Library and Information Science. 2018. № 1. P. 53-62;

Баньковська І.М. Створення авторитетного файлу імен викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського на основі правил RDA // Бібліотека і книга в контексті часу [Електронна копія] : тема року: ”Трансформація діяльності публічних бібліотек України” : зб. матеріалів XI Всеукр. наук.-практ. конф. : [25–26 квіт 2018 р.] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Т. І. Богуш, О. В. Зозуля ; наук. ред. Н. І. Розколупа]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 234 Мб). — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018). – с. 127-132. - http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=10099

Дікунова О. А. Фахівці бібліотеки як інтелектуально-креативний ресурс формування інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 8 лютого 2018 р.). – Рівне, 2018. – http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf

Дікунова О. А. Віртуальне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів університетської бібліотеки / О. А. Дікунова // Бібліотека. Книга. Наука : матер. наук. семінару (Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 24–25 квітня 2018 р.). – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 65–66. http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Biblioteka-kniga-nauka.pdf.

Головко Л. В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького Наукові праці державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка, 2018. – Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип. 5. – С. 121–127.– http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1925

Костирко Т.М. Досвід роботи Наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету імені адмірала Макарова // "Бібліотеки закладів вищої освіти : досвід та перспективи" : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 липня 2018 р. – Одеса, НБ ОНУ ім..І.І.Мечникова . - http://lib.onu.edu.ua/

Стефанчишена Т. М. Юридична біографістика як форма популяризації та збереження культурної та правової спадщини [Електронний ресурс] / Т. М. Стефанчишена // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : програма ХХІ Всеукр. наук.- практ. конф. ( м. Харків, 24 жовтня 2018 р.). - С. 6 . -: http://korolenko.kharkov.com/reading/FILE00000000027.pdf

Lex bibliothecam et ars bibliothecam: periculum est in mora : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 09 листоп. 2018 р.) / під ред. Г.О. Ульянової, Т. Ю. Іванійчук ; відп. за вип. Н. І. Зубченко ; НУ "ОЮА", Наукова бібліотека [Електронний ресурс]. http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11226

Іванійчук Т. Ю. Сучасна проблематика правового регулювання бібліотечної діяльності. - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11226;

Зубченко Н .І. Доброчесність науковця vs. доброчесність видавця: паралельні лінії – http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11232

Дремлюга О. А. Особенности выявления заимствований в научных работах правовой тематики: система Unicheck - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11234

Фидаева Т. Ю. Тематические экскурсии в Отделе редких изданий Научной библиотеки НУ "ОЮА". http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11237

Стефанчишена Т. М. Біобібліографічне забезпечення досліджень Одеської школи права - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11238

Солодка А. І. Авторські фонди у відділі книгозбереження НБ НУ "ОЮА" http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11239

Демьяненко О. М. Архив Детского городка в коллекции Научной библиотеки НУ "ОЮА" . - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11241

Богун К. П. Основні джерела поповнення бібліотечних ресурсів НБ НУ "ОЮА" http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11242

Бухта В. О. Роль наукової бібліотеки у ліцензуванні, акредитації та атестації ЗВО http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11243

Музика В. В. Можливості використання дослідниками інструментів Altmetrics http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11244

Котов В. И. Разработка сайта библиотеки: проблемы и особенности http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11245

Шкира О. І. Арт-простір в бібліотечному середовищі як інструмент особистісного та професійного зростання фахівців бібліотеки / О. І. Шкира // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 20-21 верес. 2018 р.). - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018. - С. 134-139. http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/3056

Николаенко Н. Н. Использование проектно-ориентированной модели целевого управления библиотекой для инновационного развития / Н. Н. Николаенко // Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Харків, 2018. http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14622/7543

Ніколаєнко Н. М. Публікаційна активність науковців Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенкав ресурсах Web of Science corecollection, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar : бібліометричний огляд / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. м. Харків, жовтень 2018 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Харків, 2018. – http://qps.ru/KDbpg

Щетініна Е.М. Інформаційно-комунікаційна підтримка діяльності науковців, як засіб поширення наукових ідей університету / Е. М. Щетініна, О. М. Рибальченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність [секція №18 "Бібліотека ун-ту і науковець у контексті інтеграції до світового наук. інформ. простору"]: Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листопада 2018 р. / м. Харків (Україна). – Харків: ХДУХТ, 2018. – http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3268

середа, 27 листопада 2019 р.

Книга, що не може довго чекати

А ось ще один сучасний та незвичайний формат друкованих книг - «El libro que no puede esperar» (книга, що не може довго чекати). Ця книга напечатала чорнілами, що зникають через 2 місяці після того, як читач відкрив книгу. Поспішай читати!Изображение

четвер, 21 листопада 2019 р.

четвер, 14 листопада 2019 р.

Кніглі - новий формат книг

Леся Українка "Лісова пісня"
Кніглі – це роман-постер (роман-картина), що є різновидом текстів «нової природи». Він містить повний текст твору, розгорнутий на одному аркуші А2 у вигляді ілюстрації або візерунка.

Можна посперечатися щодо зручності  такого формату у дорозі  - спробуйте почитать у напівтемряві вагону, особливо якщо у вас  поганий зір, бо букви дуже-дуже дрібні,  і навіть спеціальна лупа, що додається кожної кніглі, навряд чи спасе ситуацію. Але то є гарне та незвичне видання, що може стати оригінальним подарунком чи розвагою.

пʼятниця, 8 листопада 2019 р.

Бумага з пластику

Група вчених з Китаю повідомила про можливість створення схожих на папір композитних матеріалів, які можна синтезувати з відходів пластика.

Дослідження опубліковане в виданні Polymer International. Автор розробки, вчений Чаньін Фен з Університету науки і технології Гонконгу, відзначає, що отримані в результаті переробки матеріали можна використовувати в якості основних компонентів багатофункціонального паперу.

Зазвичай пластикові відходи викидаються або спалюються, що призводить до забруднення навколишнього середовища, тому їх переробка привертає все більше уваги вчених. У спробі допомогти вирішити проблему з утилізацією пластика, дослідники створили синтетичний папір на полімерній основі, який за своїми термічним властивостям і стійкістю до агресивних середовищ перевершує класичний папір з целюлози.

Хто не підпадає під скорочення

Ст. 42 КЗпП України дає право адміністрації при скорочені чисельності штату працівників надавати переважне право на залишення на роботі працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Таке право отримало назву «переважного права» на залишення на роботі. Для виявлення працівників, які мають це право, роботодавець повинен зробити порівняльний аналіз продуктивності праці і кваліфікації тих працівників, які залишилися на роботі, і тих, які підлягають звільненню. Зазвичай роботодавець повинен приготувати довідку у довільній формі про результати порівняльного аналізу і навести дані, які свідчать про переважне право одного перед іншим на залишення на роботі. У процесі такого порівняльного аналізу можна враховувати такі обставини:

середа, 6 листопада 2019 р.

Телеграм-бот в бібліотеці

Дуже цікавий досвід доставки інформації користувачам бібліотеки за допомогою Telegram-бота, розглядається технологія пошуку за різними критеріями і спосіб замовлення документів.

понеділок, 4 листопада 2019 р.

Свята та перенесення робочих днів у 2020 році

Графік перенесення робочих днів у 2020 році складається з урахуванням встановлених законом святкових і неробочих днів в Україні, а саме:

1 січня - Новий рік (середа);

7 січня - Різдво Христове, православне (вівторок);

8 березня - Міжнародний жіночий день (неділя);

19 квітня - Пасха (неділя);

1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця);

9 травня - День Перемоги (субота);

7 червня - Трійця (неділя);

28 червня - День Конституції України (неділя);

24 серпня - День незалежності України (понеділок);

14 жовтня - День захисника України (середа);

25 грудня - Різдво Христове, католицьке (п'ятниця).

Відповідно до статті 67 КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Для працівників, які працюють за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями в суботу й неділю, робочий день з понеділка 06.01.2020 переноситься на суботу 11.01.2020. Таким чином, на православне Різдво утвориться чотири вихідні дні з 4 по 7 січня.

Для працівників, які 06.01.2020 перебуватимуть у відпустці або будуть відсутніми через тимчасову непрацездатність, субота 11.01.2020 є робочим днем.

пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Акція пробачення боржників

Одним із засобів повернення книг до бібліотеки є пробачення боржників - акція, що дозволяє забудькуватим користувачам повернути не здані своєчасно книги без жодних покарань. Бібліотеки проводять такі акції з різною періодичністю. Деякі бібліотеки проводять їх методично кожного другого четверга  щомісяця, дехто - кожного драматичного 13 числа)), хтось просто обирає тиждень чи місяць, але найчастіше зустрічаються акції приурочені до свят (Всеукраїнського дня бібліотек, новорічні свята, дні народження користувачів тощо).