четверг, 14 мая 2015 г.

Історичний квест

Методист OBU Херсон виклав матеріали  «Бібліотечного форуму України» щодо проведення  тематичного квесту для студентів-істориків  Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. І.П.Котляревського.

Бібліотечний живий квест є пізнавально-розважальним публічним заходом. Він сприяє розвитку інтелекту, здатності швидко приймати рішення, формує навички командної по­ведінки як в учасників, так і в організаторів, оскільки до ро­боти над сценарієм заходу та до розробки завдань залуча­ються працівники різних струк­турних підрозділів бібліотеки.

У березні 2014 року праців­ники відділу обслуговування користувачівПолтавської об­ласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського (далі ПОУНБ імені І. П. Кот­ляревського) ініціювали впровадження нової форми роботи з користувачами - квесту.

Спочатку було обрано тема­тику заходу. Оскільки історія Полтави тісно пов’язана з по­діями Великої Північної війни 1700-1721 років між Московським царством та Королівством Швеція і одним із активних гравців тогочасної історії був видатний український держав­ний, політичний і культурний ді­яч гетьман Іван Степанович Мазепа (1639-1709), квест бу­ло присвячено подіям життя цієї непересічної особистості.

Наступним кроком в органі­зації квесту стало розповсю­дження інформації про захід. Оголошення про проведення квесту “Шляхами І. С. Мазепи” в бібліотеці були розміщені на сайті бібліотеки та в місцевій інформаційній газеті “Коло”, розіслані інформаційні листи до вищих навчальних закладів міста. Далі було створено орга­нізаційний комітет і визначено кількість станцій (відділів), які слід залучити до проведення квесту.

Після цього розробили сис­тему оцінювання й винагород для переможців, тематику зав­дань і “реквізит” для квесту: по­дорожні грамоти, карти, мітки, підказки. За “підказки” були використані книжкові виставки, на яких представлена здебіль­шого вітчизняна друкована продукція, що розкривала той чи інший аспект життя і діяль­ності славетного гетьмана.
Також було проведено ро­боту із залучення місцевих ЗМІ до висвітлення цієї події.

Завдяки проведеній підго­товчій роботі до участі у квесті “Шляхами І. С. Мазепи” були залучені студенти 3-го курсу груп ІП-32та ІП-33 історичного факультету Полтавського наці­онального педагогічного уні­верситету імені В. Г. Короленка. Студенти розділилися на дві команди - “Команда хлоп­ців” і “Команда дівчат”.

Маршрут для учасників квесту побудували так, щоб кожна з команд могла ознайо­митися зі спеціалізованими фондами читальних залів і удосконалити навички роботи з довідково-пошуковим апара­том бібліотеки.

Задля виконання різних зав­дань квестери повинні були зу­пинятися на станціях: “ВОКзал” - читальний зал відділу обслу­говування користувачів, “Інфор­маційне перехрестя” - бібліо­графічний відділ, “Острівець закоханих” - відділ абонемен­та, “Майстерня художника” - відділ мистецтв, “Закордонне посольство” - відділ докумен­тів іноземними мовами, “Пол­тавська битва” - відділ крає­знавства, “Мазепа - КУБЦ” - сектор “Канадсько-українсь­кий бібліотечний центр” відділу обслуговування користувачів.

Стартував квест зі станції “ВОКзал”. Тут капітани команд демонстрували свою обізна­ність з основними віхами жит­тя І. С. Мазепи. Використовую­чи видання, що були представ­лені на виставці-підказці, ко­манди дослідили родовий герб Мазепи, ознайомилися з особ­ливостями тогочасного етике­ту та розіграли сцену прийому послів при дворі українського гетьмана.
На станції “Інформаційне перехрестя” квестери заглиби­лися в електронний каталог книг ПОУНБ імені І. П. Котля­ревського. Для виконання зав­дання їм треба було сформува­ти якомога повніший список лі­тератури за темою “Постать Івана Мазепи в художній літе­ратурі” та зберегти знайдену інформацію в окремий файл.

Ознайомитися з виданнями іноземними мовами та визна­чити, якою мовою написані уривки з творів про І. С. Мазе­пу, запропонували командам на станції “Закордонне посоль­ство”.

У “Майстерні художника” квестери мали знайти серед портретів багатьох українських гетьманів портрети І. С. Мазе­пи, та дізнатися, хто є їх авто­рами, в пригоді мистецтвознавцям-початківцям знову стала виставка-підказка.

Станція “Острівець закоха­них” допомогла допитливим студентам дізнатися про ро­мантичні та водночас трагічні стосунки між юною Мотроною Кочубей і старим закоханим гетьманом. На виставці, яку підготували працівники цієї “станції", були представлені як художні, так і науково-публіцистичні твори, присвячені цій темі. Студенти ознайомилися з епістолярною спадщиною І. С. Ма­зепи та розіграли невеличке театралізоване дійство, в ході якого “гетьман” освічувався в коханні своїй “Мотрі”.

Завдання, які очікували квестерів на станції “Полтавсь­ка битва”, стосувалися ролі гетьмана І. С. Мазепи у цій іс­торичній і доленосній баталії.

На станції “Мазепа - КУБЦ” учасники квесту мали змогу оз­найомитися з історичними розвідками істориків українсь­кої діаспори про життя і діяль­ність гетьмана.

Кожен із учасників отримав невеликий приз (календарі, фото на згадку тощо), а команда-переможець здобула право на безкоштовне відвідування музею Полтавської битви, в експозиції якого повно і яскра­во представлена доба гетьма­нування І. С. Мазепи та висвіт­лені історичні події того часу.

Отже, учасники квесту, крім задоволення від участі в цікавій грі, отримали чітке уявлення про специфіку роботи різних підрозділів бібліотеки, про ба­гатство її книжкового фонду, ознайомилися із кращими зразками вітчизняної книгови­давничої продукції, в якій ві­дображено події доби гетьма­нування І. С. Мазепи, а голов­не, вони усвідомили, що друко­вана книга залишається потуж­ним і якісним джерелом знань, незважаючи на всі інноваційні процеси. Без сумніву, участь у квесті посилила в студентів ці­кавість до читання, адже, вико­ристовуючи книги, які були представлені на виставках-підказках, вони усвідомили, що глибоко оволодіти предметом можна лише тоді, коли читаєш не тільки навчальну літературу та інтернет-джерела, але й звертаєшся до додаткової нау­кової та науково-популярної лі­тератури. Учасники квесту висловили бажання й надалі бра­ти участь у подібних заходах, відділ обслуговування користу­вачів ПОУНБ імені І. П. Котля­ревського планує й надалі ор­ганізовувати квести, удоскона­лювати методику їх проведен­ня.

Комментариев нет: