четверг, 28 ноября 2019 г.

Колеги публікують

Повний перелік публікацій статей співробітників бібліотек ЗВО у фахових періодичних виданнях, збірниках тощо традиційно виставляє на сайті наукова бібліотека ім. М. Максимовича. Відібрала лише публікації у електронному форматі.

Назаровець M. А. Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової комунікації / М. Назаровець // Вісник Харків. держ. акад. культури. – 2018. – (53). – С. 96-108. https://doi.org/10.31516/2410-5333.053.09.

Brui O. Implementation of strategic management based on the balanced scorecard in a university library / O. Brui // Library Management. – 2018. – Vol. 39, Iss. 8/9. – Pp. 530–540. – https://doi.org/10.1108/LM-09-2017-0086

Brui O., Bankovska I. Prospects for Shared Cataloguing and Joint Representation of Library Resources in Ukraine // “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinta internationala (2018 ; Balti). Conferinta internationala “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate” Materialele conferintei = International Conference “MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability” : Conference Proceedings, 27-28 septembrie, 2018, Chisinau, Republica Moldova / coord.-resp. de ed.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconita ; sci comm.: Meile Kretaviciene [et al.] ; organizing comm.: Liubovi Karnaeva (presedinte) [et al.] ; col. red.: Lina Mihaluta [et al.]. – Balti : S. n., 2018 (Tipografia Indigou Color). – 260 p. : fig., tab. – Pp. 84-91. http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4049

Kulyk Y. THE DEVELOPMENT OF NETWORK AND MEDIA CULTURE IN YOUTH LIBRARY FACILITIES // Ukrainian Journal on Library and Information Science. 2018. № 1. P. 53-62;

Баньковська І.М. Створення авторитетного файлу імен викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського на основі правил RDA // Бібліотека і книга в контексті часу [Електронна копія] : тема року: ”Трансформація діяльності публічних бібліотек України” : зб. матеріалів XI Всеукр. наук.-практ. конф. : [25–26 квіт 2018 р.] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Т. І. Богуш, О. В. Зозуля ; наук. ред. Н. І. Розколупа]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 234 Мб). — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018). – с. 127-132. - http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=10099

Дікунова О. А. Фахівці бібліотеки як інтелектуально-креативний ресурс формування інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 8 лютого 2018 р.). – Рівне, 2018. – http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf

Дікунова О. А. Віртуальне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів університетської бібліотеки / О. А. Дікунова // Бібліотека. Книга. Наука : матер. наук. семінару (Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 24–25 квітня 2018 р.). – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 65–66. http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Biblioteka-kniga-nauka.pdf.

Головко Л. В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького Наукові праці державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка, 2018. – Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип. 5. – С. 121–127.– http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1925

Костирко Т.М. Досвід роботи Наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету імені адмірала Макарова // "Бібліотеки закладів вищої освіти : досвід та перспективи" : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 липня 2018 р. – Одеса, НБ ОНУ ім..І.І.Мечникова . - http://lib.onu.edu.ua/

Стефанчишена Т. М. Юридична біографістика як форма популяризації та збереження культурної та правової спадщини [Електронний ресурс] / Т. М. Стефанчишена // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : програма ХХІ Всеукр. наук.- практ. конф. ( м. Харків, 24 жовтня 2018 р.). - С. 6 . -: http://korolenko.kharkov.com/reading/FILE00000000027.pdf

Lex bibliothecam et ars bibliothecam: periculum est in mora : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 09 листоп. 2018 р.) / під ред. Г.О. Ульянової, Т. Ю. Іванійчук ; відп. за вип. Н. І. Зубченко ; НУ "ОЮА", Наукова бібліотека [Електронний ресурс]. http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11226

Іванійчук Т. Ю. Сучасна проблематика правового регулювання бібліотечної діяльності. - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11226;

Зубченко Н .І. Доброчесність науковця vs. доброчесність видавця: паралельні лінії – http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11232

Дремлюга О. А. Особенности выявления заимствований в научных работах правовой тематики: система Unicheck - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11234

Фидаева Т. Ю. Тематические экскурсии в Отделе редких изданий Научной библиотеки НУ "ОЮА". http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11237

Стефанчишена Т. М. Біобібліографічне забезпечення досліджень Одеської школи права - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11238

Солодка А. І. Авторські фонди у відділі книгозбереження НБ НУ "ОЮА" http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11239

Демьяненко О. М. Архив Детского городка в коллекции Научной библиотеки НУ "ОЮА" . - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11241

Богун К. П. Основні джерела поповнення бібліотечних ресурсів НБ НУ "ОЮА" http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11242

Бухта В. О. Роль наукової бібліотеки у ліцензуванні, акредитації та атестації ЗВО http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11243

Музика В. В. Можливості використання дослідниками інструментів Altmetrics http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11244

Котов В. И. Разработка сайта библиотеки: проблемы и особенности http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11245

Шкира О. І. Арт-простір в бібліотечному середовищі як інструмент особистісного та професійного зростання фахівців бібліотеки / О. І. Шкира // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 20-21 верес. 2018 р.). - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018. - С. 134-139. http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/3056

Николаенко Н. Н. Использование проектно-ориентированной модели целевого управления библиотекой для инновационного развития / Н. Н. Николаенко // Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Харків, 2018. http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14622/7543

Ніколаєнко Н. М. Публікаційна активність науковців Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенкав ресурсах Web of Science corecollection, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar : бібліометричний огляд / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. м. Харків, жовтень 2018 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Харків, 2018. – http://qps.ru/KDbpg

Щетініна Е.М. Інформаційно-комунікаційна підтримка діяльності науковців, як засіб поширення наукових ідей університету / Е. М. Щетініна, О. М. Рибальченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність [секція №18 "Бібліотека ун-ту і науковець у контексті інтеграції до світового наук. інформ. простору"]: Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листопада 2018 р. / м. Харків (Україна). – Харків: ХДУХТ, 2018. – http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3268

Комментариев нет: