пятница, 8 ноября 2019 г.

Хто не підпадає під скорочення

Ст. 42 КЗпП України дає право адміністрації при скорочені чисельності штату працівників надавати переважне право на залишення на роботі працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Таке право отримало назву «переважного права» на залишення на роботі. Для виявлення працівників, які мають це право, роботодавець повинен зробити порівняльний аналіз продуктивності праці і кваліфікації тих працівників, які залишилися на роботі, і тих, які підлягають звільненню. Зазвичай роботодавець повинен приготувати довідку у довільній формі про результати порівняльного аналізу і навести дані, які свідчать про переважне право одного перед іншим на залишення на роботі. У процесі такого порівняльного аналізу можна враховувати такі обставини:
 • наявність відповідної освіти
 • післядипломну освіту, 
 • документи про підвищення кваліфікації
 • відсутність дисциплінарних стягнень, 
 • наявність заохочень за успіхи у роботі, 
 • отримання премій за виконання особливо важливих робіт, 
 • відсутність прогулів, 
 • відсутність відпусток без збереження заробітної плати, 
 • відсутність тривалого перебування на лікарняних листках, 
 • відсутність браку, 
 • відсутність зауважень з боку адміністрації щодо строків і якості виконуваних робіт, 
 • відсутність рекламацій на вироблену продукцію, 
 • рівень виконання норм виробітку або нормованих завдань, 
 • обсяги виконуваних робіт, 
 • дотримання строків доручених завдань тощо.
І лише за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
 • сімейним – при наявності двох і більше утриманців;
 • особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
 • працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
 • працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
 • учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
 • працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
 • особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
 • працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби;
 • працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.
Також першочергове право на залишення на роботі надається:
Не допускається звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП України (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації) окремих категорій працівників, а саме:
вагітних жінок (стаття 184 КЗпП України) ;
 • жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - у випадках, якщо дитина потребує домашнього догляду, визначеному у медичному висновку, але не більше як до досягення дитиною шестирічного віку)(стаття 184 КЗпП України);
 • одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю (стаття 184 КЗпП України);
 • батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) (статті 184, 186-1 КЗпП України);
 • опікунів (піклувальників)(статті 184, 186-1 КЗпП України);
 • прийомних батьків (статті 184, 186-1 КЗпП України);
 • батьків – вихователів (статті 184, 186-1 КЗпП України);
 • працівників молодше вісімнадцяти років (звільнення провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування) (стаття 198 КЗпП України);
 • працівників в період тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (частина третя статті 40 КЗпП України);
 • працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я (стаття 252 КЗпП України, частина четверта статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").
Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці (частина перша статті 49-2 КЗпП України).

При цьому, законодавством про працю не передбачена форма та спосіб повідомлення працівника про скорочення чисельності або штату працівників. Водночас у разі виникнення трудових спорів власник повинен мати докази, що працівника було повідомлено про відповідне скорочення за два місяці. У зв'язку з цим, попереджати працівника про наступне вивільнення доцільно у письмовій формі (із проставленням працівником підпису та дати ознайомлення).

Збіг двомісячного строку, встановленого статтею 49-2 КЗпП України, починається з наступного дня після ознайомлення.

Чинне законодавство не передбачає виключення із строку попередження працівника про наступне вивільнення (не менш ніж за 2 місяці) часу знаходження його у відпустці або тимчасової непрацездатності.

При недодержанні строку попередження працівника про звільнення, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд змінює дату його звільнення, зарахувавши строк попередження, протягом якого він працював (пункт 19 постанови Пленуму Верховного суду України від 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»).

Звільнення за скороченням штату можливе після закінчення двомісячного попереджувального строку. Якщо на підприємстві є можливість продовжувати трудові відносини після закінчення цього строку, то за згодою працівника трудові відносини можуть тривати ще певний період без повторного попередження про звільнення.

Комментариев нет: