понедельник, 22 сентября 2014 г.

Перелік електронних фахових видань

Вузлик на пам'ять- деякі з електронних видань України (за профілем нашого внз): напрямок, назва, видавець.
1
біологічні (біотехнологія, екологія), технічні (екологічна безпека)
Проблеми екологічної біотехнології  Problems of environmental biotechnology
Національний авіаційний університет
2
біологічні
Наукові доповіді Національного аграрного університету
Національний аграрний університет
3
біологічні
Наукові доповіді НУБіП України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
біологічні (лісове господарство),
Лісове і садово-паркове господарство
Національний університет біоресурсів і природокористування України
5
державне управління
Державне управління: удосконалення та розвиток
Академія муніципального управління, ТОВ «ДКС Центр» (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
6
державне управління
Публічне адміністрування: теорія та практика
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
7
державне управління
Державне управління: теорія та практика
Національна академія державного управління при Президентові України
8
державне управління
Теоретичні та прикладні питання державотворення
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
9
державне управління
Державне будівництво 
Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
10
економічні
Ефективна економіка
Дніпропетровський державний аграрний університет, ТОВ «ДКС Центр» (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України)
11
економічні
Збірник наукових праць «Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии»
Донбаська державна машинобудівна академія
12
економічні
Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
13
економічні
Демократичне врядування. Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
14
економічні
Проблеми системного підходу в економіці
Національний авіаційний університет МОН України
15
економічні
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України
Національний університет державної податкової служби України
16
економічні
Економіка: реалії часу
Одеський національний політехнічний університет
17
економічні
Збірник наукових праць „Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки”
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Житомирський державний університет імені Івана Франка
18
економічні
Соціально-економічні проблеми і держава
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
19
економічні
Фінансовий простір
Університет банківської справи НБУ,
20
економічні
Financial space
Черкаський інститут Університету банківської справи НБУ
21
економічні
Чернігівський науковий часопис
Чернігівський державний інститут економіки і управління
22
економічні 
Наукові вісті Далівського університету
Східноукраїнський національний університет імені Володимир Даля
23
історичні
Військово-історичний меридіан
Інститут історії України НАН України
24
історичні
Таврійські студії
Кримський університет культури, мистецтв і туризму
25
історичні
Історія науки і біографістика
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
26
культурологія, мистецтвознавство
Таврійські студії
РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризм»
27
педагогічні
Науковий вісник Донбасу
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
28
педагогічні
Інформаційні технології і засоби навчання
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України
29
педагогічні
Народна освіта
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інститут педагогіки АПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого
30
педагогічні
Освітологічний дискурс
Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України
31
педагогічні
Науковий вісник Донбасу. Серія „Педагогічні науки”
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Донбаський державний технічний університет
32
педагогічні
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України
Національна академія Державної прикордонної служби України
33
педагогічні
Теорія та методика управління освітою
Університет менеджменту освіти
34
політичні
Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
35
психологічні
Технології розвитку інтелекту
Інститут психології імені Г. С. Костюка  НАПН України
36
сільськогосподарські,
Наукові доповіді НУБіП України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
37
сільськогосподарські, ветеринарні
Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру безпеки та екологічного контролю ресурсів АПК
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
38
технічні
Лісове і садово-паркове господарство
Національний університет біоресурсів і природокористування України
39
технічні
Наукові доповіді НУБіП України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
40
технічні
Проблеми телекомунікацій
Харківський національний університет радіоелектроніки
41
фізичне виховання і спорт
Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного інституту фізичної культури
Львівський державний інститут фізичної культури
42
філологічні (мовознавство)
Когниция, коммуникация, дискурс
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
43
юридичні
Часопис Академії адвокатури України
Академія адвокатури України
44
юридичні
Вісник Вищої ради юстиції
Вища рада юстиції, НУ «Одеська юридична академія»
45
юридичні
Юридичний науковий електронний журнал
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
46
юридичні
Порівняльно-аналітичне право
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
47
юридичні
Правові системи
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України
48
юридичні
Право і громадянське суспільство
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
49
юридичні
Право та інноваційне суспільство
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку 
50
юридичні
Науковий часопис Національної академії прокуратури України
Національна академія прокуратури України
51
юридичні
Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”
Національний університет “Острозька академія”
52
юридичні
Теорія і практика правознавства
Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»
53
юридичні
Право та управління 
Національний університет державної податкової служби України
54
юридичні
Вісник Асоціації кримінального права України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО «Асоціація кримінального права України»
55
юридичні
Європейські студії і право
Одеська національна юридична академія
56
юридичні
Журнал східноєвропейського права
Університет сучасних знань
57
юридичні
Форум права
Харківський національний університет внутрішніх справ
58
юридичні
Форум права
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Повний перелік електронних фахових видань дивись на сайті МОНУ

Комментариев нет: